PERSONUPPGIFTSPOLICY AVSEENDE KAMERAÖVERVAKNING I GALLERIAN STORKEN, ALINGSÅS

1. Inledning

KB Storken, 969703-3034 (nedan benämnd KB Storken) är i egenskap av fastighetsägare personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna personuppgiftspolicy.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver bl.a. för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med vem vi delar dem, och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

 

2. Personuppgiftspolicyns omfattning

Denna personuppgiftspolicy omfattar KB Storkens behandling av personuppgifter i samband med den kamerabevakning som sker av vissa delar av gallerian, dess parkeringsgarage och varumottagning/transportgångar. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan relateras till en person. Med behandling avses all hantering av personuppgifter, ex. insamling, registrering, lagring, överföring, radering etc.

Syftet med kamerabevakningen av gallerian och parkeringsgaraget är:

 • att öka tryggheten för Gallerian Storkens besökare och den personal som arbetar i fastigheten.
 • att förebygga, avslöja eller utreda brott (det sistnämnda genom att tillhandahålla brottsutredande myndigheter med bildmaterial för att i efterhand kunna utreda brott och lagföra gärningsmannen/männen).
 • att förebygga och förhindra olyckor samt fara för människors liv och hälsa.

Syftet med kamerabevakningen av varumottagning/transportgångar är att ha kontroll över leveranser som sker där, samt att kontrollera att det inte står kvarlämnat gods och brännbart material som kan förorsaka brand eller förhindra utrymning.

 

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?

KB Storken behandlar personuppgifter för de ändamål som anges i tabellerna nedan. För varje ändamål måste vi basera vår behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen; (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) genom intresseavvägning där KB Storken eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund som KB Storken baserar sin behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter.

Ändamål
Behandlingar som utförs
 
Kategorier av personuppgifter

Ökad trygghet för besökare och personal, förebygga och utreda brott samt förebygga olyckor. Se utförlig beskrivning under punkt 2
Kameraövervakning av delar av gallerian, parkeringsgaraget samt varumottagning/transportgångar

Överföring av personuppgifter till brottsutredande myndigheter, se punkt 6

 
Rörlig bild

Dataskydd
Lagring på separat server i låst utrymme

Åtgärder för att säkerställa driftsäkerhet såsom service och systemunderhåll.

 

Rättslig grund: Intresseavvägning

LagringsperiodDina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå det ändamål som anges ovan. För närvarande lagras bilderna i max 60 dagar.

 

4. Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

KB Storken behandlar personuppgifter som är inhämtade via den kamerabevakning som utförs enligt beskrivning ovan.

 

5. Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kan KB Storken komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare;

(a) Myndigheter KB Storken kan komma att ge polis och räddningstjänst möjlighet att koppla upp sig mot gallerians kameror för att kunna förhindra fara för människors liv och hälsa och begränsa egendomsskador vid en pågående allvarlig händelse (exempelvis en pågående terrorhandling eller allvarlig brand). KB Storken kan också komma att lämna ut bildmaterial från kamerabevakningen på begäran av polis- eller åklagarmyndigheten vid en pågående brottsutredning.

(b) Säkerhetsbolag anlitade av KB Storken

(c) Systemleverantör

 

6. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

KB Storken kommer inte överföra dina personuppgifter utanför EU/EES.

 

7. Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Kontakta oss gärna om du har några frågor angående dina rättigheter. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att ta kontakt med oss (se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy).

Vänligen notera att KB Storken alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende KB Storkens behandling av dina personuppgifter.

(a) Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som KB Storken behandlar och även att få kompletterande information avseende KB Storkens behandling av dina personuppgifter.

(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att KB Storken raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer;

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
 • du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

(d) Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

 • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
 • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
 • KB Storken behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

(e) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på KB Storkens berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

8. Hur kan du kontakta oss?

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Telefon: 0322-65 07 00

E-post: info@gallerianstorken.se

Besök: c/o TB-Gruppen, Stationsgatan 30, Alingsås