Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

 1. Inledning

KB Storken, 969703-3034, äger Gallerian Storken och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna personuppgiftspolicy.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver bl.a. för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med vem vi delar dem, och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

 1. Personuppgiftspolicyns omfattning

Denna personuppgiftspolicy omfattar KB Storkens behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med en intresseanmälan på vår hemsida. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan relateras till en person. Med behandling avses all hantering av personuppgifter, ex. insamling, registrering, lagring, överföring, radering etc.

 1. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?

KB Storken behandlar personuppgifter för de ändamål som anges i tabellerna nedan. För varje ändamål måste vi basera vår behandling på en rättslig grund.  En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen; (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) genom intresseavvägning där KB Storken eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund som KB Storken baserar sin behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter.


 

Ändamål   Kategorier av
personuppgifter
Behandla en intresseanmälan Registrering i kundregister

Utskick av nyhetsbrev

 

e-postadress
Rättslig grund: Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra Gallerian Storken via nyhetsbrev.

Lagringsperiod: Personuppgifterna behandlas så länge de är relevanta, eller tills du avregistrerar dig från fortsatta utskick.

 

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av
personuppgifter
Dataskydd Administration av e-postadresser

Skydda och förbättra vår IT-miljö

e-postadress

 

Rättslig grund: Intresseavvägning

KB Storken har ett berättigat intresse av att främja säkerhet och trygghet för och vid användandet av våra system.

Lagringsperiod: Personuppgifterna behandlas så länge de är relevanta, eller tills du avregistrerar dig från fortsatta utskick.

 

 1. Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

KB Storken behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig.

 1. Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Kontakta oss gärna om du har några frågor angående dina rättigheter. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att ta kontakt med oss (se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy).

Vänligen notera att KB Storken alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende KB Storkens behandling av dina personuppgifter.

 • Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som KB Storken behandlar och även att få kompletterande information avseende KB Storkens behandling av dina personuppgifter.

 

 • Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

 

 • Rätt till radering. Du har rätt att begära att KB Storken raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer;
 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
 • du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

 • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
 • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
 • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
 • KB Storken behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

 

 • Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit KB Storken för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

 

 • Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på KB Storkens berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer KB Storken inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.
 1. Hur kan du kontakta oss?

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Telefon                0322-65 07 00
e-post info@gallerianstorken.se